Status SKOK ATLAS (projekt)

chat-dymki
9

Na prośbę słuchaczy kontestacja.com zamieszczamy projekt statutu SKOK ATLAS. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski i uwagi pod tekstem niniejszego dokumentu. Najciekawsze z nich mogą wciąż być uwzględnione.

Ukłony

Jan M Fijor

STATUT Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ATLAS

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ATLAS, zwana dalej „Kasą”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz niniejszego Statutu.

2. Kasa może używać nazw skróconych „SKOK ATLAS”„„„„„„„

§ 2

1. Siedziba Kasy mieści się w Warszawie.

2. Kasa działa wśród członków Stowarzyszenia Edukacji Ekonomicznej ATLAS.

3. Kasę tworzy się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

2. Przedmiotem działalności Kasy jest:

1) gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów oraz przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych.

2) pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie finansowym.

3) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska i współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi.

4) emisja obligacji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o obligacjach.

3. Do rozliczeń o których mowa w ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych.

§ 4

1. Kasa jest członkiem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

2. Kasa uczestniczy w zorganizowanym przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową ubezpieczeniowym systemie gwarantowania depozytów.

 

 

 

 

II. CZŁONKOWIE

A. NABYCIE CZŁONKOSTWA

 

§ 5

1. Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące członkami Stowarzyszenia Edukacji Ekonomicznej ATLAS.

2. Członkami kasy mogą być także – działające wśród członków, o których mowa w ust. 1 – organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

3. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności, mogą być członkami Kasy w wypadku, gdy będą posiadaczami rachunku oszczędnościowego.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie mogą być członkami organów Kasy, a w Walnym Zgromadzeniu mogą oni uczestniczyć jedynie przez swoich przedstawicieli ustawowych.

5. Członkowie, w stosunku do których więź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym ustała, zachowują członkostwo w Kasie.

§ 6

1. Założyciele Kasy, którzy podpisali Statut, stają się członkami Kasy z chwilą jej zarejestrowania, przy czym są oni obowiązani do zadeklarowania udziałów stosownie do wymagań niniejszego Statutu.

2. Przystępujący do Kasy po jej zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez Kasę.

3. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Podpisana przez przystępującego do Kasy deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładu, a w przypadku członków niebędących osobami fizycznymi także dane dotyczące wpisu do właściwego rejestru

(jeśli członek podlega takiemu wpisowi) oraz zasad reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentowania.

5. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Kasie wskazać osobę, której Kasa obowiązana jest po jego śmierci zwrócić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 7

1. W poczet członków Kasy przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych poniżej.

2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Kasy powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

4. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

 

B. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 8

1. Członek Kasy ma prawo:

1) gromadzić w Kasie oszczędności;

2) korzystać z udzielanych przez Kasę pożyczek i kredytów;

3) korzystać z innych usług świadczonych przez Kasę albo za jej pośrednictwem;

4) wybierać i być wybieranym do organów Kasy, (z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Statutu);

5) czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością;

6) brać udział z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu (z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust.3 Statutu) i Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz żądać w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw;

7) otrzymywać w sposób przewidziany w Statucie informację o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zastąpione Zebraniem Przedstawicieli;

8) otrzymywać odpisy statutu i regulaminów;

9) zaznajamiać się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Kasę z osobami trzecimi;

10) przeglądać rejestr członków Kasy;

11) zaskarżać do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu;

12) odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach, o których mowa w § 21, w terminach określonych w Statucie;

13) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Kasy wniosków dotyczących jej działalności.

2. Kasa może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Kasy i przez to wyrządzi Kasie znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Kasę z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Kasy do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

3. Członkowi przysługują również inne prawa określone w ustawie – Prawo spółdzielcze lub w niniejszym Statucie.

§ 9

1. Członek Kasy jest obowiązany:

1) wnieść wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały;

2) wpłacić wkład członkowski;

3) posiadać rachunek systematycznego oszczędzania (indywidualne konto spółdzielcze — IKS) i gromadzić na nim co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości, zgodnie z Regulaminem Indywidualnych Kont Spółdzielczych IKS;

4) wyrazić na piśmie zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego wszelkich należności przypadających od niego na rzecz Kasy;

5) dbać o dobro Kasy, jej rozwój i usprawnianie jej działalności;

6) przestrzegać przepisy Statutu, regulaminów oraz postanowienia i uchwały organów Kasy;

7) niezwłocznie zawiadamiać Kasę o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

2. Postanowień ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się do członków niebędących osobami fizycznymi.

§ 10

1. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka z jego wkładu członkowskiego i oszczędności:

1) koszty pogrzebu członka w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego – osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków,

2) kwotę nie przekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę – jeżeli członek pisemnie wskazał Kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi przez członka mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.

3) kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

2. Sumy określone w ust. 1 nie należą do spadku po członku.

3. Kasa zwolniona jest od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub w części, oraz w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały

wypłaty.

4. Kasa nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ rentowy, który wystąpił z wnioskiem.

 

C. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

 

§ 11

1. Wpisowe wynosi … zł, a wysokość jednego udziału … zł.

2. Członek Kasy obowiązany jest do zadeklarowania co najmniej jednego udziału.

3. Członek może posiadać większą liczbę udziałów, które przed wniesieniem powinien pisemnie zadeklarować.

4. Udziały należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Dodatkowo zadeklarowane udziały powinny być wniesione najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ich zadeklarowania. Na wniosek członka, jak również w innych uzasadnionych wypadkach, Zarząd może wyrazić zgodę na wniesienie udziałów w nie więcej niż 12 ratach miesięcznych. Udziały zadeklarowane przez członków, o których mowa w § 5 ust 2, powinny być wniesione najpóźniej w ciągu 30 dni od daty uzyskania przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. W przypadku podniesienia wysokości udziału członek obowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia uchwały o podniesieniu. W razie nie dokonania wniesienia udziału w pełnej wysokości w powyższym terminie, na poczet należności z tego tytułu zalicza się w całość lub odpowiednią części nadwyżki wniesionego wkładu ponad kwotę, o jakiej mowa w § 13 ust. 1. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Na poczet udziału, o jakim mowa w ust. 1 zalicza się nadwyżkę wniesionego wkładu ponad kwotę określoną w § 13 ust. 1.

7. Członek, który nie wniesie udziałów w terminie i w wymaganej Statutem wysokości może zostać wykreślony z rejestru członków (§ 17 ust. 2. pkt 1 Statutu).

§ 12

1. Z uwzględnieniem zawartych w Statucie zastrzeżeń odnoszących się do członków Kasy, będących osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mających tej zdolności, wszyscy członkowie Kasy mają równe prawa i obowiązki bez względu na ilość posiadanych udziałów.

2. Członek Kasy nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wniesionych udziałów obowiązkowych.

3. Zwrot udziałów ponadobowiązkowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Kasy za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu tych udziałów. Kasa zobowiązana jest zwrócić udziały ponadobowiązkowe w ciągu 30 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa wyżej.

4. Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy.

 

 

 

 

§ 13

1. Członek Kasy obowiązany jest wpłacić wkład członkowski w wysokości nie mniejszej niż … zł.

2. W przypadku ustania członkostwa wypłata wkładu następuje nie później niż po upływie miesiąca od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo w Kasie.

3. Na poczet wkładu, o jakim mowa wyżej w ust. 1., zalicza się dotychczasowym członkom Kasy odpowiednią część zgromadzonych przez nich wkładów. Pozostała część zgromadzonych wcześniej wkładów podlega przekazaniu na obowiązkowy rachunek systematycznego oszczędzania, o jakim mowa w § 9 pkt. 3.

 

D. USTANIE CZŁONKOSTWA

 

§ 14

Członkostwo w Kasie ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka,

4) śmierci członka lub ustania zdolności prawnej członka niebedącego osobą fizyczną.

§ 15

1. Członek może w każdym czasie wystąpić z Kasy składając Zarządowi pisemne zgłoszenie wystąpienia, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

3. Za datę wystąpienia członka z Kasy uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

4. W razie przystąpienia do innej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej członek Kasy może z niej wystąpić bez uprzedniego wypowiedzenia i żądać niezwłocznego przekazania wniesionego wkładu do kasy, do której przystąpił.

§ 16

1. Członek może zostać wykluczony z Kasy przez Radę Nadzorczą w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Kasie nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszego Statutu lub dobrymi obyczajami.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1) świadomie szkodzi Kasie lub działa wbrew jej interesom;

2) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Kasy;

3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Kasy;

4) świadomie wprowadza Kasę w błąd celem nabycia określonych uprawnień lub osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści.

§ 17

1. Członek Kasy, który nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków.

2. Przyczyną wykreślenia z rejestru członków Kasy może być w szczególności:

1) nie wniesienie w terminie udziałów w wysokości określonej Statutem;

2) nie wpłacanie w terminie rat systematycznego oszczędzania na IKS;

3) nie wykonywanie innych zobowiązań wobec Kasy.

3. Ustanie więzi, o której mowa w § 2 ust. 2 nie stanowi przyczyny wykreślenia członka z rejestru członków.

§ 18

1. Wykluczenia albo wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza, która przed podjęciem uchwały ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu z Kasy w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności motywy, którymi się kierowała Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członek Kasy ma prawo:

a) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo o wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) w terminie określonym w § 21 ust. 3 niniejszego Statutu;

b) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; postanowienie § 32 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 lit. b) biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członek Kasy ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się § 21 niniejszego Statutu.

6. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

b) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej;

c) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

d) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

§ 19

1. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wniesionych udziałów oraz ich zwrot następuje w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Kasy.

2. Kasa może potrącić ze zwracanych udziałów swoje roszczenia do członka z tytułu czynności wchodzących w zakres jej statutowej działalności.

§ 20

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Kasy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 

E. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

§ 21

1. W sprawach między członkiem a Kasą członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania:

1) od uchwały Zarządu — do Rady Nadzorczej

2) od uchwały Rady Nadzorczej — do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

2. W każdym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Kasy i może być wniesione w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o uchwale Rady Nadzorczej lub Zarządu.

3. Odwołanie powinno być rozpatrywane na:

1) najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez Kasę.

2) najbliższym Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli), nie później jednak niż w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez Kasę.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wymienionego w ust. 2 terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. Wniosek o rozpatrzenie sprawy mimo upływu terminu wraz z uzasadnieniem, składa się łącznie z odwołaniem.

5. W przypadku wniesienia przez członka odwołania bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

6. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu w przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu sądowym.

III. ORGANY KASY

 

§ 22

1. Organami Kasy są:

1) Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli);

2) Rada Nadzorcza;

3) Zarząd;

4) Zebrania Grup Członkowskich (w wypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Zebraniem Przedstawicieli).

2. Wybory do organów Kasy dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Kasy. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały organów Kasy zapadają — z zastrzeżeniem ust. 5. — zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Kasy uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Kasy oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut i oparte na nim regulaminy tych organów.

6. Członkowie organów Kasy powinni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o dobro członków oraz Kasy jako całości.

7. Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Kasy mogą być wyłącznie osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe,

8. W Radzie Nadzorczej i w Zebraniu Przedstawicieli Kasy udział pracowników Kasy, będących jej członkami, nie może przekroczyć 1/3 składu Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli.

9. Członkowie organów Kasy wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Przysługuje im jedynie zwrot prawidłowo udokumentowanych faktycznie poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem spraw Kasy, z zastrzeżeniem § 46.

 

 1. A.    WALNE ZGROMADZENIE (ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI)

 

§ 23

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy.

2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członkowie Kasy mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez swych przedstawicieli ustawowych.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz — na zaproszenie Rady Nadzorczej — inne osoby.

§ 24

1. Jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 200 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.

2. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich.

3. Liczbę przedstawicieli wybieranych przez Grupy Członkowskie ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień 1-szy stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

4. Uchwała Grupy Członkowskiej w przedmiocie wyboru przedstawicieli podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków grupy (quorum). W braku quorum Zarząd jest obowiązany zwołać Zebranie Grupy Członkowskiej w innym terminie. Zebranie prawidłowo zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę o wyborze przedstawicieli bez względu na liczbę obecnych członków grupy.

5. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 9 lat i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa w dziewięciu kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.

6. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru innego przedstawiciela; przedstawiciel wybrany na miejsce dotychczasowego pełni swoją funkcję do końca kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6a.

6a. W przypadku utraty mandatów przed końcem kadencji przez wszystkich przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, nowo wybrani przedstawiciele pełnią swoje funkcje przez pełną kadencję, o której mowa w ust. 5.

7. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu.

8. Członek Kasy nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu. O zamiarze uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli członek Kasy obowiązany jest poinformować Zarząd Kasy na co najmniej 10 dni przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 25

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Kasy;

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Kasy oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

8) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji Kasy;

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;

10) uchwalanie zmian Statutu;

11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

12) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:

1) Rady Nadzorczej;

2) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków;

4. Zebranie Przedstawicieli Zarząd zwołuje także na żądanie:

1) Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Kasy;

2) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Kasa Krajowa lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt

Kasy.

7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków, Kasę Krajową oraz Krajową Radę Spółdzielczą listem poleconym nadanym co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Przedstawicieli, postanowienia ust.1. mają zastosowanie tylko w odniesieniu do przedstawicieli członków, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej. Pozostali członkowie Kasy powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli przez wywieszenie ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych podmiotów, w których działa Kasa.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Kasy, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ust.1. i 2.

4. Członek, korzystający z uprawnienia, o którym mowa w § 18 ust. 3 lit. a) niniejszego Statutu powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 27. Nie dotyczy to uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z odmową udzielenia mu absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum). Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Kasy oraz odwoływania ich członków. Na żądanie 1/10 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 29

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia, wybrani przez nie na początku obrad.

2. Protokoły przechowuje Zarząd Kasy.

3. Protokoły są jawne dla członków Kasy, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Kasy oraz jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Kasy albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Kasy lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Kasę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Kasy.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli utrzymanie uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Kasy oraz wszystkich jej organów.

 

B. RADA NADZORCZA

 

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy.

§ 33

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący powoływany jest w odrębnym głosowaniu.

3. Członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe.

§ 34

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 9 lat.

2. Kadencja Rady upływa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok jej urzędowania.

§ 35

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w wypadku ustania członkostwa w Kasie, rezygnacji, oraz w wypadku odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

2. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowego, który utracił członkostwo w Radzie Nadzorczej z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym, ma charakter uzupełniający do końca kadencji ustępującego członka Rady Nadzorczej.

§ 36

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i gospodarczej Kasy;

2) kontrola działalności Zarządu i Komisji Kredytowej pod względem zgodności z prawem, Statutem oraz zasadami gospodarności, w szczególności zaś:

a) badanie pod względem rzetelności i prawidłowości rocznych sprawozdań finansowych Kasy i podejmowanie uchwał w tym zakresie,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Kasę jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Kasy i jej poszczególnych członków;

3) czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy;

4) przeprowadzanie dorocznych oraz doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy, bądź powodowanie przeprowadzenia takiej rewizji;

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

7) przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz ocenę działalności Zarządu, a także wniosków z przeprowadzonej lustracji;

8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy;

9) uchwalenie regulaminów działania organów Kasy (z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia);

10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Kasą a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Kasę w interesie członka Zarządu, oraz reprezentowania Kasy przy tych czynnościach; do reprezentowania Kasy wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;

11) ustalenie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na Grupy Członkowskie i regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej;

12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Kredytowej;

13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie;

14) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Kasy;

15) reprezentowanie Kasy przed sądem w sprawach z powództwa Zarządu o unieważnienie uchwały Walnego

Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 37

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Komisji Kredytowej, członków i pracowników Kasy wszelkich sprawozdań, informacji i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku

Kasy.

§ 38

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od daty wyboru Rady.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób i warunki podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 39

1. W razie stwierdzenia, że Zarząd lub Komisja Kredytowa w swej działalności nie przestrzegają przepisów prawa, lub jeżeli działalność ta jest sprzeczna z interesem Kasy, Rada Nadzorcza może zawiesić Zarząd lub jego członków albo Komisję lub jej członków.

2. Uchylenie uchwały o zawieszeniu lub odwołanie powinno nastąpić nie później, niż w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu. W tym czasie osoba zawieszona ma prawo do złożenia wyjaśnień na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

C. ZARZĄD

 

§ 40

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Kasy.

3. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.

§ 41

1. Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Kasy, w szczególności:

1) przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami prawa spółdzielczego oraz występowanie z wnioskiem o pozbawienie członkostwa;

2) przygotowywanie planów działalności Kasy;

3) przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków Kasy;

4) prowadzenie działalności oszczędnościowej i kredytowej, w tym ustalanie wysokości oprocentowania wkładów członkowskich, oszczędności, pożyczek i kredytów oraz uchwalanie regulaminów usług;

5) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych niezbędnych dla realizacji zadań Kasy;

6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości;

7) podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania punktów kasowych i oddziałów;

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich);

9) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych do zatwierdzenia;

10) zabezpieczenie majątku Kasy;

11) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);

12) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Rady Nadzorczej;

13) zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw Kasy;

14) uchwalanie regulaminu dostępu członków Kasy do dokumentów, o jakich mowa w § 8 ust. 1 pkt 9.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli).

4. Zarząd zobowiązany jest wyłożyć w lokalu Kasy co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie z działalności Kasy łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu.

§ 42

1. Nadzór nad kierowaniem bieżącą działalnością Kasy sprawuje Prezes Zarządu.

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Kasy.

3. Osoba kierująca bieżącą działalnością Kasy jest kierownikiem Kasy jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 43

1. Zarząd Kasy pracuje kolegialnie. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 44

1. Oświadczenia woli za Kasę składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Kasy osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Kasy, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Kasy.

§ 45

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem wyodrębnioną jednostką Kasy, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 46

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji na podstawie stosunku pracy lub odrębnego stosunku prawnego pozostającego w związku z pełnioną funkcją.

§ 47

1. W Kasie działa w charakterze opiniodawczym Komisja Kredytowa.

2. Członkowie Komisji Kredytowej nie mogą być członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 48

1. Komisja Kredytowa składa się z 3 do 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród członków Kasy.

2. Kadencja Komisji Kredytowej trwa 5 lat.

§ 49

Do zadań Komisji Kredytowej należy w szczególności przedstawianie Zarządowi:

1) opinii w sprawie wniosków o udzielenie pożyczek i kredytów;

2) propozycji w przedmiocie wyboru zabezpieczenia pożyczek i kredytów;

3) propozycji warunków, na jakich można udzielić pożyczek i kredytów;

4) projektów wniosków w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczek i kredytów oraz przymusowego ściągnięcia nie spłaconych w terminie pożyczek i kredytów.

 

E. ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

 

§ 50

1. W zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.

2. Podziału członków Kasy na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza przed każdym Zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli.

3. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Kasy przed każdym Zebraniem Przedstawicieli. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania zawiadamia się wszystkich członków danej grupy imiennie listem poleconym lub poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kasy i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 przynajmniej na 7 dni przez datą Zebrania.

4. Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej, skierowane do Zarządu na piśmie z podaniem celu Zebrania. Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu miesiąca od dnia wniesienia żądania.

5. Każdy członek Kasy uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

6. Postanowienia § 28 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 51

1. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków Grupy Członkowskiej;

2) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;

3) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu;

4) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Kasy wniosków w sprawach Kasy, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

2. Organ Kasy, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie ust. 1 pkt. 4., obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć, i o sposobie ich wykorzystania powiadomić Zebranie Grupy Członkowskiej.

§ 52

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

F. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU I KOMISJI KREDYTOWEJ

 

§ 53

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Kredytowej obowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej kwoty oszczędności oraz wysokości pożyczek i kredytów poszczególnych członków Kasy.

§ 54

1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Kredytowej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Kasy, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Kasy. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady, Zarządu lub Komisji Kredytowej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. W takim wypadku Zarząd w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały zwołuje Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 55

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu ani Komisji Kredytowej. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

 

 

 

 

2. Ustępujący członek Zarządu może być wybrany do Rady Nadzorczej dopiero po udzieleniu mu absolutorium.

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub Komisji Kredytowej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

5. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Kasy za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Kasy, chyba że nie ponosi winy.

 

III a SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

§ 56

1. W Kasie działa system kontroli wewnętrznej.

2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i efektywności działania Kasy na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania Kasy z przepisami prawa, Statutem i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów Kasy.

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania Kasy z przepisami prawa, Statutem i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów Kasy,

3) audyt wewnętrzny (kontrolę instytucjonalną).

4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej.

5. Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

6. Szczegółowe zasady i zakres sytemu kontroli wewnętrznej w kasie określa Regulamin funkcjonowania kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd Kasy i  przez jej Radę Nadzorczą.

7. System kontroli wewnętrznej obejmuje dwa niezależne obszary: kontrolę funkcjonalną i kontrolę instytucjonalną.

§ 57

1. Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności czynności wykonywanych przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

§ 58

1. Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie – w sposób niezależny i obiektywny – istniejących w Kasie procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznej i ich stosowania w praktyce oraz opiniowanie zarządzania Kasą w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Kasy.

2. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej. Dodatkowo kontrola może być przeprowadzona jako kontrola doraźna.

3. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji wniosków są przekazywane okresowo co najmniej raz w roku Radzie Nadzorczej.

4. W Kasie tworzy się komórkę audytu wewnętrznego wykonującą zadania określone w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zarząd i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki audytu wewnętrznego niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań. Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określi regulamin

kontroli wewnętrznej, uchwalony przez Zarząd Kasy.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA KASY

 

§ 59

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Kasa jest obowiązana posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

2. Funduszami własnymi Kasy są:

1) fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich;

2) fundusz zasobowy – powstający z wpłat wpisowego wnoszonego przez członków oraz nadwyżki bilansowej;

3) środki przyjęte przez Kasę z funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej na zasadach określonych w ustawie z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

4) inne pozycje bilansowe Kasy, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,

5) kwota dodatkowej odpowiedzialności członków, o której mowa w par. 59 ust. 5 zgodnie z ustawą z 5

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

3. Kasa tworzy fundusz z emisji obligacji, który jest funduszem własnym Kasy, powstający ze środków uzyskanych z emisji obligacji, przeznaczony na zapewnienie płynności Kasy lub budowę kapitału Kasy, a także na zaspokojenie potrzeb kredytowych członków.

4. Kasa tworzy fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy będący w dyspozycji Kasy, powstający z wkładów członkowskich oraz gromadzonych przez członków oszczędności.

§ 60

1. Nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego.

2. Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego.

3. Gdyby fundusze własne Kasy nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wniesienia udziałów, niż to przewiduje statut.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

5. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

§ 61

1. Wkłady członkowskie są oprocentowane.

2. Oprocentowanie wypłacane jest raz w roku w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, za który następuje wypłata oprocentowania.

3. Oprocentowanie pieniężnych wkładów członkowskich stanowi koszt uzyskania przychodów Kasy.

§ 62

Wkłady oszczędnościowe zapisuje się na imiennym rachunku członka Kasy.

§ 63

1. Kasa może potrącić z wkładu członkowskiego i oszczędności wymagalną kwotę pożyczki lub kredytu albo ich rat. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w § 60 ust. 3., Kasa może potrącić z wkładu członkowskiego i oszczędności zgromadzonych na indywidualnym koncie spółdzielczym (IKS) kwotę obowiązkowej dopłaty do pełnej wysokości zadeklarowanych udziałów członkowskich.

2. O dokonanym potrąceniu Zarząd Kasy zawiadamia członka na piśmie w terminie 7 dni od dnia potrącenia.

3. W wypadku potrącenia kwot z tytułów, o jakich mowa w ust. 1 z wkładu członkowskiego członek Kasy zobowiązany jest do uzupełnienia wkładu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanym potrąceniu.

§ 64

Oszczędności członka złożone w Kasie, niezależnie od ilości dowodów na złożone oszczędności, są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego i administracyjnego do wysokości równej trzykrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 65

1. Umowa pożyczki lub kredytu, niezależnie od wartości pożyczki lub kredytu, powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Do umów kredytowych stosuje się odpowiednio przepisy prawa bankowego.

3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez Kasę stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.

§ 66

1. Kasa udziela kredytów (pożyczek) wyłącznie swoim członkom uzależniając przyznanie kredytu od zdolności kredytowej członka. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu (pożyczki) wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Członek jest obowiązany przedłożyć na żądanie Kasy dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

2. Członkowi Kasy, który nie ma zdolności kredytowej, Kasa może udzielić kredytu (pożyczki), jeżeli udzielenie kredytu (pożyczki) następuje na cele, których realizacja umożliwia poprawę sytuacji materialnej członka i pozwala na uzyskanie przez niego zdolności kredytowej lub pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

3. Wymagany poziom zabezpieczenia spłaty poszczególnych rodzajów kredytów (pożyczek) określa Zarząd.

§ 67

1. Łączna kwota pożyczek udzielonych jednemu członkowi oraz zobowiązań tego członka wynikających z udzielonych poręczeń nie może przekraczać 10% funduszu oszczędnościowo- pożyczkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-5 oraz § 68.

2. Kasa może udzielać pożyczek i kredytów członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Kredytowej, jeżeli:

1) pożyczka lub kredyt nie są udzielane na warunkach bardziej korzystnych niż określone dla innych członków;

2) kwota pożyczek i kredytów udzielanych łącznie tym osobom nie przekracza 20% funduszu oszczędnościowo- pożyczkowego Kasy.

3. Udzielenie kredytu lub pożyczki członkowi Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. O udzieleniu kredytu lub pożyczki członkowi Rady Nadzorczej lub Komisji Kredytowej decyduje Zarząd, informując o podjętej uchwale Radę Nadzorczą.

4. W przypadku pożyczek i kredytów udzielanych na cele związane z działalnością gospodarczą łączna kwota takich pożyczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi oraz udzielonych mu zobowiązań pozabilansowych nie może przekraczać 15% funduszy własnych Kasy.

5. Łączna kwota pożyczek i kredytów udzielonych wszystkim członkom na cele związane z działalnością gospodarczą nie może przekraczać 150% funduszy własnych Kasy.

§ 68

1. Spłata pożyczki powinna być dokonywana:

1) w terminach i w wysokości określonych w umowie,

2) poprzez potrącenie wymagalnej kwoty pożyczki lub jej raty z wynagrodzenia członka Kasy albo poprzez bezpośrednią wpłatę przez członka do Kasy lub na konto wskazane przez Kasę.

§ 69

1. Oszczędności członka oraz pożyczki i kredyty podlegają oprocentowaniu.

2. Wysokość stóp procentowych określa Zarząd Kasy.

3. Kwoty z tytułu oprocentowania wkładu członkowskiego zalicza się na poczet tego wkładu.

§ 70

1. Członek Kasy nie może być jednocześnie poręczycielem więcej niż dwóch pożyczek lub kredytów łącznie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Kredytowej nie mogą poręczać pożyczek i kredytów.

§ 71

W razie ustania członkostwa roszczenie o zwrot pożyczki lub kredytu staje się wymagalne z dniem ustania

członkostwa. Zarząd może postanowić inaczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 72

1. Środki pieniężne Kasy, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków, mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności:

1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

2) jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej;

3) jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zm.).

2. Łączna kwota lokat w jednym banku, wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju nie może przekraczać 8% aktywów Kasy. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Kasa może przekazywać darowizny na rzecz Fundacji, z tym zastrzeżeniem że łączna suma dokonanych na jej rzecz darowizn w jednym roku obrachunkowym nie może przekraczać 0,5% przychodów z działalności podstawowej Kasy (przychodów ze sprzedaży) osiągniętych w roku poprzedzającym przekazanie darowizn. W stosunku do darowizn przekazywanych za zgodą Rady Nadzorczej nie stosuje się terminu określonego w ust. 3 zd. 2 niniejszego §.

 

VI. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ KASY

 

§ 73

Kasa może połączyć się z inną spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się kas, powziętych większością 2/3 oddanych głosów, przy zachowaniu innych warunków określonych w ustawie – Prawo Spółdzielcze.

§ 74

Podział, likwidacja lub upadłość Kasy odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo Spółdzielcze oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§ 75

Byłemu członkowi przysługuje prawo do udziału w funduszu zasobowym i innym majątku Kasy proporcjonalnie do wysokości wniesionych przez niego aktywów. Wysokość udziału wszystkich byłych członków w funduszu zasobowym i innym majątku Kasy może przekraczać 10% łącznej wielkości funduszu zasobowego i innego majątku Kasy pozostałego po zaspokojeniu roszczeń, o jakich mowa w art. 125 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze.

§ 76

1. Spory w sprawach o prawa niemajątkowe pomiędzy Kasą a jej członkami, wynikające ze stosunku członkostwa oraz spory pomiędzy Kasą a inną spółdzielcza kasą oszczędnościowo – kredytową w sprawach o prawa majątkowe i niemajątkowe rozstrzygane będą przez stały Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Edukacji Ekonomicznej Atlas.

2. Sąd, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygać będzie spory z zakresu prawa pracy pomiędzy Kasą a jej pracownikami, jeżeli zapis na ten Sąd zostanie sporządzony w formie pisemnej po powstaniu sporu. Przyjęto uchwałą nr7 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Wprowadzone zmiany wchodzą w życie 27 października 2012 r.

 

Udostępnij mądry artykuł!

Komentarze

 1. Dbx Wlk pisze:

  Czy nie da się w Polsce założyć kasy bez członkostwa w Kasie Krajowej ? Pracowałem swego czasu blisko KK (w jednym z ich pseudo-biznesików) i wydaje mi się że to co tam się dzieje jest wielce nie-rynkowe.

 2. Łukasz Grudziecki pisze:

  Czekam na uzupełnienie poniższych danych i informacje o dalszym rozwoju 😉
  1. Wpisowe wynosi … zł, a wysokość jednego udziału … zł.

 3. Jan M. Fijor pisze:

  Powiadomimy, jak już będzie wiadomo.
  jedno wiem już. To nie są jakieś wielki liczby.
  Ukłony

 4. LogLag pisze:

  Temat ucichł. Panie Janku na jakim etapie jest realizacja tego pomysłu? Jakiś harmonogram?

 5. Jan M. Fijor pisze:

  Trwaja dzialania biurokratyczne. Nowiny znajda sie na http://www.fijor.com
  Uklony

 6. Adam Nowaczek pisze:

  Czesc Janku,
  Przedstawiam moje uwagi z prosba o ich rozwazenie:
  1) par. 3 pkt 1 umiejetnosc zarzadzania w sposob demokratyczny? nie bardzo to rozumiem, i wg mnie nie do konca jest to potrzebne jako cel. Czy w ten sposob nie rozmywana jest jednoczesnie odpowiedzialnosc?
  2) par. 12 pkt 4, kadencje Rady proponuje skrocic z 9 do 6 lat i rozliczac za efekty.
  3) par. 60 pkt 5, odpowiedzialnosc za straty rowna dwuktrotnej wysokosci wkladu jest zdecydowanie za duza. Proponuje do wysokosci wkladu.
  Ogolnie to oferta jest troche malo atrakcyjna, nie widac za bardzo potencjalnych korzysci w porownaniu ze zwyklymi bankami czy kasami.
  Powdrawiam
  Adam Nowaczek

 7. Jan M Fijor pisze:

  Wszystko zależy czego pan szuka. SKOK to wspólnota, która może nas zaprowadzić dalej niż cudzy bank. I o to chodzi na przykład mnie. Uwago statutowe przekażę Radzie.

  Ukłony

 8. Kuba pisze:

  Czy są jakieś nowe wiadomości na temat SKOKu? Czy temat dalej aktualne?

 9. Jan M. Fijor pisze:

  Myslę, że tak. Zespol pracuje nad tym. pozdr jmf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *